Province Daily Thoughts

പ്രിയ സുഹൃസ്ഥുത്ഥളെ, ഈശോസഭ ാപകനായ വി. ഇന്മേഷ്യസ് ലൊയോളയുടെ തിരുനാٷ ജൂലായ് 31 ?ന് നാം ആഘോഷിത്ഥുകയാണ്. വിശു=െٶ ആ=്യാളഹികതയുടെ സവിശേഷതകٷ ഈ മാസസ്ഥിണ്‍ നമുത്ഥ് സ്വാംശീകരിത്ഥാം. മനുഷ്യെٶ ജീവിതലക്ഷ്യം ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: സ്രഷ്ടാവായ ദൈവസ്ഥെ അറിڍ്, സ്നേഹിണ്ണ്, അനുസരിണ്ണ് ദൈവവുമായി ഐക്യെ? ടുക. വിചിഗ്ലനം: എെٶ അസ്തിത്വവും സി=ികളും ദൈവദാനത്മളാണെ?് തിരിണ്ണറിയുബ്ബോٷ നാം ദൈവസ്ഥോട് കൃത/തയുڌവരാകു?ു. അേ?ാٷ നാം ദൈവസ്ഥെ അറിڍ്, സ്നേഹിണ്ണ് അനുസരിത്ഥു?വരാകു?ു. അത്മനെ ദൈവവുമായി ഐക്യെ?ടു?ു. തേടു? കൃപ: ദൈവഹിതമനുസരിണ്ണ് ജീവിത്ഥുവാ=.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ദൈവവുമായി ഐക്യെ?ടാ= അനുകൂലമായ രീതിയിണ്‍ സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗി ത്ഥുക. പ്രതികൂലമായ രീതിയിണ്‍ ഉപയോഗിത്ഥാതിരിത്ഥുക. വിചിഗ്ലനം: സൃഷ്ടികളോടുڌ ബڅം ബڅനമാകാ= അനുവദിത്ഥരുത്. അതായത് ദൈവസ്ഥേ ത്ഥാٷ കൂടുതലായി സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിത്ഥരുത്. തേടു? കൃപ: ദൈവസ്ഥെ പൂയ്യണഹൃദയസ്ഥോടെ സ്നേഹിത്ഥുക. സൃഷ്ടികളുമായി ന് ബڅം ഉ?ാവുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: തീരുമാനത്മٷ എടുത്ഥുബ്ബോٷ സമഭാവം ഉ?ാവുകയും ദൈവവുമായി ഐക്യെ? ടാ= കൂടുതണ്‍ അനുയോജ്യമായത് അന്വേഷിണ്ണ് കെ?സ്ഥുകയും ചെുക. തേടു? കൃപ: ബڅനത്മളിണ്‍ നി?് മോചിതരാകുവാനും ശരിയായ തീരുമാനത്മٷ എടുത്ഥുവാ നും.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: എ്ാം ദൈവസ്ഥിെٶ ഉപരിമഹത്വസ്ഥിന് വിചിഗ്ലനം: ഉദാസ്ഥമായ ലക്ഷ്യം മായ്യങ്ങസ്ഥിന് കരുസ്ഥും ദിശാബോധവും നണ്‍കു?ു. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവസ്ഥിന് സമയ്യ?ിണ്ണ് എ്ാ കാര്യത്മളും നിയ്യവഹിത്ഥുക എ?താണ് ഈ ഇന്മേ ഷ്യ= ദയ്യശനം അയ്യ8മാത്ഥു?ത്. ജീവിതം അഹം കേന്ദ്രീകൃതമാകാതെ ഉദാസ്ഥമായ ആളഹസമയ്യ?ണസ്ഥിലൂടെ മനുഷ്യനടയിലേത്ഥും ദൈവസ്ഥിെٶ ഉപരിമഹത്വസ്ഥിലേത്ഥും നയിത്ഥു? രീതിയിണ്‍ എ്ാ ഉസ്ഥരവാദിത്വത്മളും നിറവേٽുക. തേടു? കൃപ: ഈശ്വരാധിഷ് ിതമായ ജീവിതം.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: മാജിസ് /ങഅഏകട ലാٽി= പദം അയ്യ8ം = കൂടുതണ്‍, മെണ്ണെ?ന്തത് വിചിഗ്ലനം: ദൈവസ്ഥിനുവേ?ി കൂടുതണ്‍ ചെുക; കൂടുതണ്‍ ന?ായി ചെുക എ?താണ് മാജിസിെٶ ചലനാളഹകമായ തത്വശാസ്ത്രം. ഏٽവും ന്ത് (ആലെേ) എ?തിനേത്ഥാٷ കൂടുതണ്‍ ന്ത് (ആലലേേൃ) ഇന്മേഷ്യ= ദയ്യശനം ലക്ഷ്യം വയ്ത്ഥു?ു. കാരണം നിരഗ്ലരം മെണ്ണെ?ന്തുകൊ?ിരിത്ഥാ= അത് നഛെ വ്ുവെിളിത്ഥു?ു. ഖലൗശെേ ഋഃരലഹഹലിരലനു പി?ിലെ രഹസ്യം മാജിസ് തെ?. തേടു? കൃപ: മാജിസിെٶ ചൈതന്യം.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: മٽുڌവരുടെ തെٽുകٷ തിരുസ്ഥുവാ= പരിശ്രമിത്ഥു? വ്യٻി ആദ്യം സ്വഗ്ലം തെٽു കٷ തിരുസ്ഥണം, അ്ന്നെിണ്‍ പരിശ്രമം നിഷ്ഫലമാകും. വിചിഗ്ലനം: മٽുڌവരുടെ തെٽുകٷ നാം എളു?സ്ഥിണ്‍ മന ിലാത്ഥും. അവരെ തിരുസ്ഥുവാ= പരിശ്രമിത്ഥും. എ?ാണ്‍ നഛുടെതെ? ഉڌിലെ ഇരുന്ത് മാٽിയിന്തുമാത്രമേ മٽുڌവയ്യത്ഥ് പ്രകാശം കൊടുത്ഥുവാ= സാധിത്ഥുകയുڌൂ. തേടു? കൃപ: എെٶ ഉڌിലെ ഇരുന്ത് തിരിണ്ണറിڍ് അവയെ മാٽുവാനും മٽുڌ വയ്യത്ഥ് പ്രകാശമാകുവാനും.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: അരൂപികളുടെ വിവേചനം: "ആഗ്ലരികചലനത്മളെ വ്യٻമായി തിരിണ്ണറിڍ് ദൈവസ്ഥി ലേത്ഥ് നയിത്ഥു?വയെ സ്വീകരിത്ഥുക, അകٽു?വയെ ത്യജിത്ഥുക." വിചിഗ്ലനം: ഉڌിണ്‍ ഉ?ാകു? ചിഗ്ലകളേയും, ഭാവനകളെയും, വികാരത്മളെയും വ്യٻമായി തിരിണ്ണറിയുക. സ്നേഹസ്ഥിലേത്ഥും സത്യസ്ഥിലേത്ഥും നയിത്ഥു?വ സ്വീകരിത്ഥുക; വെറു ?ിലേത്ഥും അസത്യസ്ഥിലേത്ഥും നയിത്ഥു?വ തڌിത്ഥളയുക. തേടു? കൃപ: അവബോധസ്ഥിണ്‍ ജീവിത്ഥുക. നടയിലേത്ഥുڌ ഒഴുത്ഥുകളെ സ്വീകരിത്ഥ ുക. തിടയിലേത്ഥുڌവയെ ത്യജിത്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: സ്നേഹം കൂടുതലായി വെളിെ?ടേ?ത് വാത്ഥുകളില് പ്രവൃസ്ഥികളിലാണ്. വിചിഗ്ലനം: പറയാനെളു?മാണ്, പ്രവയ്യസ്ഥിത്ഥാ= പ്രയാസവും. സ്നേഹസ്ഥിെٶ കാര്യസ്ഥിലും ഇതുതെ?. അത് ദൈവസ്ഥോടായാലും മനുഷ്യരോടായാലും. പറയു?തിനേത്ഥാളുപരി പ്രവയ്യസ്ഥിത്ഥുബ്ബോഴാണ് സ്നേഹം ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായിസ്ഥീരു?ത്. തേടു? കൃപ: എെٶ സ്നേഹം വാത്ഥുകളിലെ?തിനേത്ഥാٷ കൂടുതലായി പ്രവൃസ്ഥി കളിണ്‍ പ്രകടമാകന്തെ.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: വിവിധ സാഹചര്യത്മളിലും സന്ദയ്യഭത്മളിലും ഈശ്വരനെ അനുഭവിത്ഥാ= തത്ഥവിധം നിത്മളുടെ ഹൃദയത്മളെ ശാഗ്ലമായി സൂക്ഷിത്ഥുക. വിചിഗ്ലനം: ഈശാവാസ്യമിഥം സയ്യ?ം എ?ു ഭാരതീയ ദയ്യശനം ദ്യോതി?ിത്ഥു?ു. ജീവിതസ്ഥിലെ സമസ്ത സാഹചര്യത്മളിലും ഈശ്വര= സ?ിഹിതനാണെ? തിരിണ്ണറിവ് അനുകൂല ?പ്രതികൂല സാഹചര്യത്മളിണ്‍ സമചിസ്ഥതയോടെ വയ്യസ്ഥിത്ഥുവാ= നഛെ സഹായിത്ഥു ?ു. തേടു? കൃപ: ഈശ്വരാവബോധസ്ഥിണ്‍ അധിഷ് ിമായ സമചിസ്ഥത.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: അനുസരിത്ഥേ? വ്യٻിയെ സ്നേഹിത്ഥുബ്ബോٷ അനുസരണം അനായാസമായിസ്ഥീ രു?ു. വിചിഗ്ലനം: സ്വതവേ ആയാസകരമായ പല കാര്യത്മളും സ്നേഹം അനായാസമാത്ഥു?ു. അനുസ രണസ്ഥിെٶ കാര്യസ്ഥിലും അത്മനെതെ?. മുതിയ്യ?വയ്യ, അധികാരികٷ തുടത്മി ആരേയും അനായാസം അനുസരിത്ഥാ= സ്നേഹം ഇടയാത്ഥു?ു. തേടു? കൃപ: സ്നേഹപൂയ്യവ്വമായ അനുസരണം.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: സുഹൃസ്ഥ് സുഹൃസ്ഥിനോടോ ഭൃത്യ= യജമാനനോടോ സംസാരിത്ഥു?തുപോലെയാണ് ദൈവവുമായി സംഭാഷണം നടസ്ഥേ?ത്. വിചിഗ്ലനം: ദൈവസ്ഥെ?ٽി ചിഗ്ലിത്ഥു?തു പ്രായ്യ8നയ്. ദൈവവുമായി ബڅെ?ടു?താണ് പ്രായ്യ8ന. തേടു? കൃപ: കുന്തി തെٶ അഛയോട്, ശിഷ്യ= ഗുരുവിനോട്, പ്രിയ= സ്നേഹഭാ ജനസ്ഥോട് സംഭാഷണം നടസ്ഥു?തുപോലെ ദൈവസ്ഥോട് സംസാരിത്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: അധികം അറിവു?ാകുബ്ബോഴ് ഹൃദയം തൃപ്തിെ?ടുക;. അറിڍ സത്യം ഉڌുകൊ? ് രുചിണ്ണ് ആസ്വദിത്ഥുബ്ബോഴാണ്. വിചിഗ്ലനം: എവ്വസ്ഥേത്ഥാٷ പ്രാധാന്യം ഗുണസ്ഥിനാണ്. ധാരാളം കാര്യത്മٷ അറിയു?ത് പ്രധാനം, അറിڍ കാര്യത്മٷ ആഴസ്ഥിണ്‍ അനുഭവിത്ഥു?താണ്. ബു=ിയിണ്‍ നി?് ഹൃദയസ്ഥിലേത്ഥു വളരണം. തേടു? കൃപ: സത്യമായ ദൈവസ്ഥെ ഹൃദയംകൊ?് രുചിണ്ണ് അനുഭവിത്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: നിരയ്യ8കമായ സംഭാഷണം എ?ത് തനിത്ഥോ മٽുڌവയ്യത്ഥോ യാതൊരു പ്രയോ ജനവും ചൊസ്ഥ വാത്ഥുകളാണ്. വ്യയ്യ8ഭാഷണം ഒഴിവാത്ഥേ?തുതെ?യാണ്. വിചിഗ്ലനം: അക്ഷരം ബ്രڇമാണെ?് ഭാരതീയ ദയ്യശനം... വചനം മാംസമായെ?് ക്രിസ്തീയ ദയ്യശനം.... സയ്യ?മതത്മളും വാത്ഥിനെ ആദരിത്ഥു?ു. അതിനാണ്‍തെ? നഛുടെ വാത്ഥു കٷ സായ്യ8കമാവന്തെ. നിരയ്യ8കമായവ നഛിണ്‍ നി?് പുറെ?ടാതിരിത്ഥന്തെ. തേടു? കൃപ: സായ്യ8കമായ സംഭാഷണത്മٷ.
ഈ ഭൂമിയിലെ ഏٽവും അമൂല്യരായ ഉപേക്ഷിത്ഥെ?ന്തവരേയും വിസ്മൃതരേയും രക്ഷി ത്ഥുവാ= ഞത്മളെ സഹായിത്ഥണമേ. ഞത്മളുടെ ജീവിതത്മളെ സുഖെ?ടുസ്ഥണമേ. അത്മനെ ഞത്മٷ ലോകസ്ഥെ കവയ്യണ്ണ ചെു?വരാകാതെ അതിനെ സംരക്ഷിത്ഥന്തെ; മലിനീകരണസ്ഥിനും നാശസ്ഥിനും പകരം ഞത്മٷ സൗന്ദര്യം വിതയ്ത്ഥന്തെ. അത്മേയ്ത്ഥ് സ്തുതി (ലൗദാസ്ഥോ സി) ? ഫ്രാ=സിസ് പാ?
അവബോധ പരിശോധന പരിശോധിത്ഥെ?ടാസ്ഥ ജീവിതം ജീവിതായ്യഹമ്. സോക്രന്തീസ്. രാത്രിയിണ്‍ ഉറത്മു?തിനുമുബ്ബ് അ?സ്ഥെ അനുഭവത്മളെ വിലയിരുസ്ഥുക വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ക്രമം 1. ദൈവസാ?ിധ്യം അനുഭവിത്ഥുക. 2. ദൈവംത? ദാനത്മٷത്ഥ് നന്ദിപറയുക. 3. ദൈവസ്ഥിെٶ പ്രകാശസ്ഥിനായി അപേക്ഷിത്ഥുക. 4. അ?സ്ഥെ അനുഭവത്മളെ പരിശോധിത്ഥുക. ചിഗ്ലകളിലും വാത്ഥുകളിലും പ്രവൃസ്ഥി കളിലും വ?ുപോയ തെٽുകٷ തിരിണ്ണറിയുക. 5. ദൈവസ്ഥോട് മാ?ു ചോദിത്ഥുക. 6. വ?ുപോയ തെٽുകളെ ദൈവകൃപയാണ്‍ തിരുസ്ഥുമെ?് തീരുമാനിത്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ഈശ്വരെٶ ഔദാര്യം ധാരാളമായി അനുഭവിത്ഥു?വയ്യ പാവെ?ന്തവരോടും കരുണ അയ്യഹിത്ഥു?വരോടും ഉദാരമതികളായേ മതിയാകൂ. സ്വയ്യങ്ങസ്ഥിണ്‍ നമുത്ഥ് ലഭിത്ഥു? ആനന്ദം ഈ ലോകസ്ഥിണ്‍ നാം മٽുڌവയ്യത്ഥ് പകയ്യ?തിന് ആനുപാതികമായിരിത്ഥും. വിചിഗ്ലനം: ത?ിലേത്ഥ് ചുരുത്മു? ആധുനിക പ്രവണതകٷത്ഥെതിരായി അപരോടുഖമായി ജീവിത്ഥാനുڌ കരുസ്ഥുٽ ആഹ്വാനമാണിത്. "അവനവനാളഹസുഖസ്ഥിനാചരിത്ഥു?വ അപരന് ഗുണസ്ഥിനായ് വരേണം" എ? ഗുരുദയ്യശനവും നഛെ ഓയ്യഛി?ിത്ഥു?ത് ഇതു തെ?. തേടു? കൃപ: വില നോത്ഥാതെ കൊടുത്ഥുവാ=
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: എ്ാ കാര്യവും പൂയ്യവ്വമായി നിത്മളെ ആശ്രയിണ്ണിരിത്ഥു?ു എ? ബോധ്യസ്ഥിണ്‍ പരിശ്രമിത്ഥുക. അതോടൊ?ം എ്ാ കാര്യവും പൂയ്യവ്വമായി ദൈവസ്ഥെ ആശ്രയിണ്ണിരിത്ഥു?ു എ? ബോധ്യസ്ഥോടെ പ്രായ്യ8ിത്ഥുക. വിചിഗ്ലനം: നഛുടെ സ്വപ്നത്മٷ പൂവണിയു?ത് ക ിനാ=്വാനം മൂലമാണ്. എ?ാണ്‍ ഫലം തരു?ത് ദൈവമാണ് എ? ബോധ്യം ഉ?ായിരിത്ഥണം. തേടു? കൃപ: ദൈവസ്ഥിണ്‍ പൂയ്യവ്വമായി ആശ്രയിണ്ണുകൊ?് തീവ്രമായി പരിശ്രമി ത്ഥാ=.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: നിരുچാഹം ദൈവികമ് വിചിഗ്ലനം: ആവേശസ്ഥോടെ ആരംഭിത്ഥു? പലതും പാതിവഴിയിണ്‍ ഉപേക്ഷിത്ഥാ= തോ?ുേ ബ്ബാٷ ഓയ്യത്ഥുക, അത് ഒരിത്ഥലും ദൈവസ്ഥിണ്‍നി?ുڌ തോ?ല്. പ നസ്ഥിലും ജോലിയിലും ഉസ്ഥരവാദിത്വത്മളിലുംപോലും ആവേശവും ഉچാഹവും പകരു?താണ് ഈശ്വരീയത. എ്ാം ദൈവസ്ഥിെٶ ഉപരിമഹത്വസ്ഥിനായി നിറവേٽുബ്ബോٷ ഉچാഹം ായീഭാവമായിസ്ഥീരു?ു. തേടു? കൃപ: ഈശ്വരോടുഖമായ തീക്ഷ്ണത.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: "നിത്മളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിത്ഥു?തിണ്‍ ശ്ര=ിത്ഥുക. മٽുڌവരുടെ ആവശ്യത്മٷ സാധിണ്ണുകൊടുത്ഥു?തിനോടൊ?ം സ്വഗ്ലം ആവശ്യത്മٷ മറത്ഥാതിരിത്ഥുക." വിചിഗ്ലനം: സമഗ്രമായ ആരോഗ്യമുڌവനു മാത്രമേ കയ്യഛനിരതനാവാ= സാധിത്ഥൂ. പരസ്നേ ഹസ്ഥോടൊ?ം സ്വസ്നേഹവും ഉ?ായിരിത്ഥണം. തേടു? കൃപ: പരസ്നേഹവും സ്വസ്നേഹവും വളയ്യസ്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ആ=്യാളഹിക വികലതകٷ മാന്ദ്യംകൊ?ു മാത്രമ് അമിതാവേശംകൊ?ും സംഭ വിത്ഥാം. വിചിഗ്ലനം: ആ=്യാളഹിക അനുഭൂതികٷത്ഥായി പ്രായ്യ8ിത്ഥു?തും പ്രയത്നിത്ഥു?തും ന്തു തെ?. എ?ാണ്‍ ചിലേ?ാഴെന്നിലും അവ നേടാ= ചിലയ്യ കാണിത്ഥു? അത്യുچാഹം മന്ദതയ്ത്ഥും കാരണമായേത്ഥും. സമചിസ്ഥതയും ിരോچാഹവുമാണ് അഭികാമ്യം. തേടു? കൃപ: ിരോچാഹം
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: വ്യٻമായ ആശയത്മٷ ഇ്ാസ്ഥയാٷ കാര്യമായി ഒ?ും മന ിലാത്ഥു?ി്െ?് തെ?യുമ്, മٽുڌവയ്യത്ഥ് ഉപകാരെ?ടു?ുമി്. വിചിഗ്ലനം: അറിയാവു? ആശയത്മٷത്ഥ് വ്യٻത വരുസ്ഥേ?ത് ആവശ്യമാണ്. അണ്‍പ/ാനം ആപസ്ഥ് എ? പഴമൊഴി സൂചി?ിത്ഥു?തും ഇതുതെ?. ആശയത്മٷ സംവേദിത്ഥുേ ബ്ബാٷ വ്യٻതയും കൃത്യതയും പുലയ്യസ്ഥാസ്ഥപക്ഷം അതിെٶ ഗുണഭോٻാത്ഥٷത്ഥ് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇ്തെ?. തേടു? കൃപ: കൃത്യതയും വ്യٻതയും
നാഥാ... ഉദാരമായി നണ്‍കുവാ=.... അയ്യഹിത്ഥുംവിധം അത്മയെ സ്നേഹിത്ഥുവാ=... എെ? പ ി?ിത്ഥുക. വില നോത്ഥാതെ കൊടുത്ഥുവാ=, മുറിവു മറ?ു യു=ം ചെുവാ=, വിശ്രമം തേടാതെ പ്രയത്നിത്ഥുവാ=, പ്രതിഫലം നോത്ഥാതെ അ=്വാനിത്ഥുവാ= എെ? പ്രാപ്തനാത്ഥുക. ഒേ? എനിത്ഥറിയേ?തുڌൂ. അത്മേ തിരുവിഷ്ടമാണ് ഞാ= ചെു?തെ?്.ം
ആളഹീയ സമാശ്വാസം ലക്ഷണത്മٷ 1. ദൈവസ്നേഹസ്ഥാണ്‍ ഹൃദയം നിറയു?ു. 2. ദൈവസ്ഥോട് വ്യٻിപരമായ ബڅം അനുഭവെ?ടു?ു. 3. ശാഗ്ലി, സഗ്ലോഷം ഇവ അനുഭവിത്ഥു?ു. 4. വിശ്വാസം, ശരണം. ഉപവി ഇവ വയ്യ=ിത്ഥു?ു. ദൈവസ്ഥിെٶ സാ?ി=്യവും പ്രവയ്യസ്ഥനവും വ്യٻമായി അനുഭവിത്ഥുബ്ബോٷ നമുത്ഥ് ആളഹീയ സമാശ്വാസം ലഭിത്ഥു?ു. അഛയുടെ മടിയിലിരിത്ഥു? കുڍിനെപോലെ സമാധാനം അനുഭവിത്ഥു?ു. തേടു? കൃപ: സമാശ്വാസം അനുഭവിണ്ണ് ദൈവസ്നേഹസ്ഥിലും പരസ്നേഹസ്ഥിലും പ്രകൃതിസ്നേഹസ്ഥിലും വളരുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ഒരാٷ എത്രസ്ഥോളം സ്വയ്യ8സ്നേഹസ്ഥിലും, സ്വേڋയിലും സ്വകീയ താല്പര്യസ്ഥിലും നി?് വിമുٻനാകു?ുവോ അത്രസ്ഥോളം അയാٷ ആളഹീയമായി വളരു?ു. വിചിഗ്ലനം: സന്നുചിതമായ അഹസ്ഥെ കീഴടത്ഥി അനഗ്ല സ്നേഹമായ ഈശ്വരനിലേത്ഥ് മനുഷ്യ= വളരണം. തേടു? കൃപ: അഹസ്ഥെ കീഴടത്ഥി സ്നേഹനിധിയായ ദൈവസ്ഥിന് പൂയ്യവ്വമായി സമയ്യ?ണം ചെുക.
ര?ു നായകടാരും ര?ു മൂല്യക്രമത്മളും പ്രകാശവും (ദൈവം) അڅകാരവും (സാസ്ഥാ=) മനുഷ്യരെ സ്വഗ്ലമാത്ഥാ= ര?ു മൂല്യക്രമത്മٷ ഉപയോഗിത്ഥു?ു. ദൈവം മനുഷ്യരെ ലാളിത്യസ്ഥിലേത്ഥ് പ്രേരി?ിത്ഥു?ു. അവയ്യ അവഹേളിത്ഥെ?ടു കയും എളിമയുڌവരായിസ്ഥീരുകയും ചെു?ു. എളിമയുڌവയ്യ ദൈവജനമായി മാറു ?ു. അവയ്യ ദൈവസ്ഥെ അനുസരിണ്ണ് സഹജീവികളേയും പ്രകൃതിയേയും സംരക്ഷിണ്ണ് കരുണയോടെ ജീവിത്ഥു?ു. സാസ്ഥാ= മനുഷ്യരെ ആയ്യസ്ഥിയിലേത്ഥും പ്രശംസയിലേത്ഥും അഹന്നാരസ്ഥിലേത്ഥും നയിത്ഥു?ു. അഹന്നാരികٷ ഉപഭോഗസംസ്ത്ഥാരസ്ഥിെٶ കെണിയിണ്‍ വീണ് സ്വായ്യ8മ തികളായി മനുഷ്യരേയും പ്രകൃതിയേയും ചൂഷണം ചെയ്ത് വിദ്വേഷസ്ഥിണ്‍ ജീവിത്ഥു ?ു. അവയ്യ സാസ്ഥാെٶ ജനമായി മാറു?ു. തേടു? കൃപ: ദൈവസ്ഥിെٶ പ്രേരണകٷ സ്വീകരിത്ഥാനും സാസ്ഥാെٶ മൂല്യത്മٷ തിരസ്ത്ഥരിത്ഥുവാനും
ര?ു നായകടാരും ര?ു മൂല്യക്രമത്മളും പ്രകാശവും (ദൈവം) അڅകാരവും (സാസ്ഥാ=) മനുഷ്യരെ സ്വഗ്ലമാത്ഥാ= ര?ു മൂല്യക്രമത്മٷ ഉപയോഗിത്ഥു?ു. ദൈവം മനുഷ്യരെ ലാളിത്യസ്ഥിലേത്ഥ് പ്രേരി?ിത്ഥു?ു. അവയ്യ അവഹേളിത്ഥെ?ടു കയും എളിമയുڌവരായിസ്ഥീരുകയും ചെു?ു. എളിമയുڌവയ്യ ദൈവജനമായി മാറു ?ു. അവയ്യ ദൈവസ്ഥെ അനുസരിണ്ണ് സഹജീവികളേയും പ്രകൃതിയേയും സംരക്ഷിണ്ണ് കരുണയോടെ ജീവിത്ഥു?ു. സാസ്ഥാ= മനുഷ്യരെ ആയ്യസ്ഥിയിലേത്ഥും പ്രശംസയിലേത്ഥും അഹന്നാരസ്ഥിലേത്ഥും നയിത്ഥു?ു. അഹന്നാരികٷ ഉപഭോഗസംസ്ത്ഥാരസ്ഥിെٶ കെണിയിണ്‍ വീണ് സ്വായ്യ8മ തികളായി മനുഷ്യരേയും പ്രകൃതിയേയും ചൂഷണം ചെയ്ത് വിദ്വേഷസ്ഥിണ്‍ ജീവിത്ഥു ?ു. അവയ്യ സാസ്ഥാെٶ ജനമായി മാറു?ു. തേടു? കൃപ: ദൈവസ്ഥിെٶ പ്രേരണകٷ സ്വീകരിത്ഥാനും സാസ്ഥാെٶ മൂല്യത്മٷ തിരസ്ത്ഥരിത്ഥുവാനും
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ധ്യാനാളഹകമായ കയ്യഛനിരത വിചിഗ്ലനം: ഇതാണ് ഇന്മേഷ്യ= ആളഹീയത. നിശബ്ദതയിലുڌ ധ്യാനസ്ഥിലൂടെ മാത്രം ഈശ്വരനെ അനുഭവിണ്ണാണ്‍ പോര; എ്ായിടസ്ഥും എേ?ാഴും ഈശ്വരാനുഭവം ഉ?ാവണം. വിശ്വാസസ്ഥിെٶ കവ്വുകٷകൊ?് ഈശ്വരെٶ സാ?ി=്യവും പ്രവയ്യസ്ഥനവും എ്ായി ടസ്ഥും എേ?ാഴും ദയ്യശിത്ഥുവാ
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ഈശ്വരെٶ ദാനത്മളെ?ٽി ആഴമായ അവബോധം ഉ?ാവുകയും ദാതാവിന് നന്ദി പറയുകയും ചെുക. വിചിഗ്ലനം: കടലും കരയും സസ്യജാലത്മളും, മൃഗത്മളും, ജലജീവികളും, പക്ഷികളും, ആകാശ ഗോളത്മളും ദൈവസ്ഥിെٶ ദാനമാണ്. എെٶ ശരീരവും മന ും സവിശേഷ സി=ി കളും ദൈവം ത?താണ്. തേടു? കൃപ: ദാനത്മളിണ്‍ ദാതാവിനെ ദയ്യശിത്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ദൈവം തെٶ ദാനത്മളിണ്‍ വസിത്ഥു?ു വിചിഗ്ലനം: പഞ്ചഭൂതത്മٷത്ഥ് അസ്തിത്വവും സസ്യത്മٷത്ഥ് ജീവനും, മൃഗത്മٷത്ഥ് ഇന്ദ്രീയ/ാ നവും മനുഷ്യയ്യത്ഥ് ആളഹ/ാനവും കൊടുസ്ഥുകൊ?് ദൈവം അവയിണ്‍ വസിത്ഥു ?ു. തേടു?ു കൃപ: എ്ാ ജീവജാലത്മളോടു സ്നേഹവും ആദരവും പ്രകടി?ിത്ഥുക.
ഇന്മേഷ്യ= സൂٻം: ഈശ്വര= എ്ാ വസ്തുത്ഥളിലും ജീവികളിലും പ്രവയ്യസ്ഥിത്ഥു?ു വിചിഗ്ലനം: പഞ്ചഭൂതത്മളിലും ജീവജാലത്മളിലും ദൈവം നിരഗ്ലരം പ്രവയ്യസ്ഥിത്ഥു?ു. അവയ്ത്ഥ്സംരക്ഷണം കൊടുത്ഥു?ു, വളയ്യണ്ണ ദൈവസ്ഥിെٶ പ്രവയ്യസ്ഥനമാണ്. മനുഷ്യരിണ്‍ ദൈവാരൂപ ി പ്രത്യേകമായി പ്രവയ്യസ്ഥിത്ഥ?ു. പരമാണുവിലും സൗരയൂഥസ്ഥി

Copyright © 2015 Kerala Jesuits | powered by Techzone IT Solutions